9/2/2015

4
Sep

9/2/2015

Mx Dip 3 sets

80-60-40-20

Push press

push ups